Indkaldelse til ordinær generalforsamling

9958_1.jpg

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Søllerød Gold Diggers
Tirsdag den 27.februar 2018 kl. 18.30 på Rundforbi Idrætsanlæg, Egebækvej 118, 2850 Nærum

Jf. §7 i klubbens vedtægter indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling i Søllerød Gold Diggers. Dagsordenen vil være som beskrevet i vedtægternes §8.

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor

Ethvert medlem er jf. vedtægternes §7 berettiget til at få forslag behandlet på generalforsamlingen under punkt 6. Har man et sådan forslag, skal det indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. tirsdag den 13. februar kl. 18.30. Forslag skal sendes til: admin@sgdfootball.dk.

Jf. vedtægternes §7 skal kandidater til bestyrelsen melde deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 13. februar kl. 18.30. Kandidater skal melde sig skriftligt til: admin@sgdfootball.dk. Valgbar til bestyrelsen er §9 medlemmer der er myndige og fyldt 18 år, ligesom forældre/værge til medlemmer under 18 år ligeledes er valgbare.

Navne på kandidater til bestyrelsen og eventuelle indkomne forslag vil jf. vedtægternes §7 senest blive offentliggjort på mail 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret på generalforsamlingen defineres af vedtægternes §7. Følgende har stemmeret: Aktive medlemmer der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance og forældre eller værge til aktive medlemmer under 18 år. Der udleveres én stemme pr. aktivt medlem. Bestyrelsesmedlemmer der ikke er omfattet af ovenstående har ligeledes stemmeret i egenskab af deres medlemskab af bestyrelsen.