Vedtægter for Søllerød Gold Diggers

Vedtaget d. 12. december 2018

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Søllerød Gold Diggers. Foreningen har hjemsted i Rudersdal Kommune, er stiftet den 13-01-2003. Foreningen er tilsluttet DAFF under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

Foreningens officielle forkortelse er SGD. Foreningens officielle binavne er SGD American Football, SGD American Sports Club, SGD Football & Cheer, SGD Elements, SGD Cheerleading og SGD Flag Football. Bestyrelsen har mulighed for i en tidsbegrænset periode at sælge klubbens navn til sponsor, uden at spørge generalforsamlingen først. Et evt. sponsornavn skal være i overensstemmelse med DAFFs gældende regler ved kontraktindgåelse.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er, at skabe rammerne for at medlemmerne kan dyrke amerikansk fodbold og tilhørende aktiviteter og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, samt at udbrede kendskabet til denne idræt. Endvidere at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i og for foreningen.

§ 3 INDMELDELSE

Indmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kontor. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen fortages af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende indtil næstkommende kontingentopkrævning, efter en prøvetid på 30 dage.

Har et nyt medlem været medlem inden for de seneste 6 måneder, så opkræves der et ekstra indmeldelsesgebyr svarende til 6 måneders kontingent.

Ved indmeldelse forpligter medlemmet sig til at overholde klubbens til hver en tid gældende vedtægter og retningslinjer.

Et tidligere ekskluderet medlem skal godkendes af bestyrelsen før dette kan indmelde sig på ny.

§ 4 UDMELDELSE

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kontor på enten E-mail eller via udmeldelsesblanketten på klubbens hjemmeside til udgangen af 2. eller 4. kvartal.

§ 5 KONTINGENT

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer, opkrævningsform samt restancepolitik fastsættes af bestyrelsen, og formidles til klubbens medlemmer.

§ 6 UDELUKKELSE OG EKSKLUSION

A.

Bestyrelsen kan kun enstemmigt beslutte at suspendere et medlem, hvis medlemmet har overtrådt foreningens vedtægter, retningslinjer, formål eller på anden vis har optrådt skadeligt eller illoyalt over for foreningen.

Medlemmet kan anke bestyrelsens suspendering til førstkommende generalforsamling, hvor punktet skal behandles som et særskilt punkt.

I suspenderingsperioden har medlemmet ingen medlemsrettigheder, dog har medlemmet både tale- og stemmeret ved generalforsamlingens behandling af vedkommendes eksklusionssag. Punktet afgøres ved almindeligt flertal, dog skal afstemningen foregå skriftligt.

Fra bestyrelsen giver et medlem besked om at dette er suspenderet af foreningen, har medlemmet 14 døgn til skriftligt at meddele foreningens bestyrelse, at sagen indankes for førstkommende generalforsamling. Indankes suspenderingen ikke, træder eksklusionen automatisk i kraft.

B.

Hvis et medlem er i restance udover 4 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. 

Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. 

C.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem selvom dette har meldt sig ud af foreningen.

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance. Forældre eller værge til aktive medlemmer under 18 år har stemmeret for deres barn/børn. Der udleveres én stemme pr. aktivt medlem.

Bestyrelsesmedlemmer der ikke allerede via ovenstående har stemmeret, har ligeledes stemmeret. Bestyrelsessuppleanter er ikke omfattet heraf.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen indkaldes med mindste 4 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af mail til medlemmerne.

Kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænder seneste 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, fremsendes disse pr. mail til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 8 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor

§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 15 og § 16.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er myndige og fyldt 18 år. Forældre/værge til medlemmer under 18 år er valgbare.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af foreningens formand, et flertal i bestyrelsen eller når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med en angivelse af det/de emne(r), som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling

§ 11 BESTYRELSE – VALG
·      Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
·      Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
·      De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
·      Bestyrelsen består af en formand, 4-8 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges af den ordinære generalforsamling. Formanden vælges for 2 år. To bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ved hver ordinær generalforsamling.  Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
·      Efter den ordinære generalforsamling eller på førstkommende møde konstituerer bestyrelsen sig med minimum næstformand og kasserer.
·      På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen tages der ligeledes stilling til om bestyrelsessuppleanter fast skal indkaldes til at deltage i bestyrelsens møder i valgperioden og om disse i givet fald har taleret.

§ 12 FORRETNINGSORDEN OG TEGNINGSRET
·      Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
·      Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden.
·      Ved økonomiske dispositioner under kr. 2.500 tegnes foreningen af et bestyrelsesmedlem.
·      Ved økonomiske dispositioner over kr. 2.500 men under kr. 10.000 tegnes foreningen af Formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
·      Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000 tegnes foreningen af Formanden efter behandling af sagen i bestyrelsen.
·      Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse godkendes af generalforsamlingen. 

§ 13 REGNSKAB
·      Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
·      Bestyrelsen skal senest på den ordinære generalforsamling aflægge årsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
·      Årsregnskab og formandens beretning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 14 REVISION
·      På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor.
·      Revisionen skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.
·      Revisionen forsyner årsregnskabet med en revisionspåtegning.
·      Revisionen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger

§ 15 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 16 FORENINGENS OPLØSNING

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Eventuelle midler skal ved en opløsning af Søllerød Gold Diggers anvendes til andet ungdomsarbejde i Rudersdal Kommune efter foreningens sidste bestyrelses valg.

§ 17 KLUBBENS ETISKE LOVE OG REGLER

Klubbens spillerhåndbog og træner- og lederhåndbog udgør klubbens ”Etiske Love og Regler”.

Enhver af foreningens, såvel aktive som passive medlemmer, herunder trænere, er omfattet af " Etiske love og regler for Søllerød Gold Diggers.

Overtrædelse af de etiske love og regler kan medføre udelukkelse eller eksklusion jf. §6