Indkaldelse til generalforsamling 2016

Søllerød Gold Diggers indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 17. februar 2016 klokken 18:00 på Rundforbi Idrætsanlæg.

Kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænder seneste 14 dage før generalforsamlingen.
Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemer på valg
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt