Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Bestyrelsen i Søllerød Gold Diggers indkalder hermed, jf. §7-9 i foreningens vedtægter, til ordinær generalforsamling 2019.

Dato: Onsdag d. 27. Februar 2019
Tid: 19:00
Sted: Rundforbi Idrætsanlæg

§ 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance. Forældre eller værge til aktive medlemmer under 18 år har stemmeret for deres barn/børn. Der udleveres én stemme pr. aktivt medlem.

Bestyrelsesmedlemmer der ikke allerede via ovenstående har stemmeret, har ligeledes stemmeret. Bestyrelsessuppleanter er ikke omfattet heraf.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen indkaldes med mindste 4 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside samt ved udsendelse af mail til medlemmerne. 

Kandidater til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænder seneste 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, fremsendes disse pr. mail til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 8 DAGSORDEN

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor

§ 9 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE M.V.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 15 og § 16.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er myndige og fyldt 18 år. Forældre/værge til medlemmer under 18 år er valgbare.