Materiale ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

i Søllerød Gold Diggers

Onsdag den 12. december 2018 kl. 20.30 på Rundforbi Idrætsanlæg, Egebækvej 118, 2850 Nærum 

Jf. §7 i klubbens vedtægter fremsendes hermed endelig dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Behandling af indkomne forslag

  • Forslag 1: Ændring af revisor fra Vedbæk Revision til intern revision af Ken Ryttersgaard Stabel. Dette forslag forventes at skabe en besparelse på kr. 9.000 årligt.

  • Forslag 2: Forøgelse af kontingent for cheerleading med henblik på deltage i konkurrencer i 2019. Det foreslås at kontingentet ændres fra nuværende kr. 1.800 årligt til kr. 2.400 årligt. Der fastholdes halvårlige opkrævninger.

  • Forslag 3: Ændring i klubbens vedtægter § 11 Bestyrelse – valg.

-          Nuværende ordlyd:

§ 11 BESTYRELSE – VALG
·      Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
·      Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
·      De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
·      Bestyrelsen består af en formand, 4-8 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges af den ordinære generalforsamling. Alle medlemmer af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
·      Efter den ordinære generalforsamling eller på førstkommende møde konstituerer bestyrelsen sig med minimum næstformand og kasserer.
·      På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen tages der ligeledes stilling til om bestyrelsessuppleanter fast skal indkaldes til at deltage i bestyrelsens møder i valgperioden og om disse i givet fald har taleret.

-          Ændringsforslag:

§ 11 BESTYRELSE – VALG
·      Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
·      Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
·      De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
·      Bestyrelsen består af en formand, 4-8 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges af den ordinære generalforsamling. Formanden vælges for 2 år. To bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ved hver ordinær generalforsamling.  Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.
·      Efter den ordinære generalforsamling eller på førstkommende møde konstituerer bestyrelsen sig med minimum næstformand og kasserer.
·      På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen tages der ligeledes stilling til om bestyrelsessuppleanter fast skal indkaldes til at deltage i bestyrelsens møder i valgperioden og om disse i givet fald har taleret.

3.       Evt.

Stemmeret på generalforsamlingen defineres af vedtægternes §7. Følgende har stemmeret: Aktive medlemmer der er fyldt 18 år og som ikke er i kontingentrestance og forældre eller værge til aktive medlemmer under 18 år. Der udleveres én stemme pr. aktivt medlem. Bestyrelsesmedlemmer der ikke er omfattet af ovenstående har ligeledes stemmeret i egenskab af deres medlemskab af bestyrelsen.