Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

SGD_Primary.Logo.CMYK.LARGE.png

Bestyrelsen i Søllerød Gold Diggers indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling mandag den 16. september 2019 klokken 17.30 på Rundforbi Stadion.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af foreningens formand, et flertal i bestyrelsen eller når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med en angivelse af det/de emne(r), som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Forslag som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Er der indkommet forslag, fremsendes disse pr. mail til medlemmerne sammen med dagsorden sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

På vegne af bestyrelsen i Søllerød Gold Diggers,
Casper Reinhardt
Bestyrelsesformand