Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Søllerød Gold Diggers indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 12. december klokken 20.30 på Rundforbi Stadion.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

§ 10 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af foreningens formand, et flertal i bestyrelsen eller når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med en angivelse af det/de emne(r), som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling

På vegne af bestyrelsen i Søllerød Gold Diggers,
Casper Reinhardt
Bestyrelsesformand